Kimono

𝕂𝕚𝕞𝕠𝕟𝕠 ℂ𝕣𝕠𝕔𝕙𝕖𝕥, 𝕒𝕧𝕒𝕚𝕝𝕒𝕓𝕝𝕖 𝕚𝕟 𝕎𝕙𝕚𝕥𝕖, 𝔹𝕖𝕚𝕘𝕖, ℙ𝕚𝕟𝕜, 𝔽𝕦𝕤𝕙𝕚𝕒 𝕒𝕟𝕕 𝔹𝕝𝕦𝕖
.
𝕊𝕙𝕠𝕣𝕥 ℂ𝕣𝕠𝕔𝕙𝕖𝕥, 𝕒𝕧𝕒𝕚𝕝𝕒𝕓𝕝𝕖 𝕚𝕟 𝕎𝕙𝕚𝕥𝕖, 𝔽𝕦𝕤𝕙𝕚𝕒, 𝔹𝕝𝕦𝕖, ℙ𝕚𝕟𝕜 𝕒𝕟𝕕 𝔹𝕖𝕚𝕘𝕖